Algemene voorwaarden van:
Kraats Ede Installaties.
Klaprooslaan16
6713 DS Ede

Inschrijfnummer K.v.K. te Arnhem: 09185272

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het
verrichten van werkzaamheden en/of van koop en verkoop van Kraats Ede Installaties, gevestigd te Ede, hierna te noemen “de gebruiker”.
2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in
het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke
persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als
“de consument”.
3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten
overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige
andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk
verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. De door de gebruiker te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen,
tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de
bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke
bescheiden verstaan. Hieronder worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken,
zoals op computerschijven, op cd-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en
ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
7. Indien de gebruiker op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn
overeengekomen, laat dit onverlet het recht van de gebruiker op een later tijdstip alsnog nakoming te
verlangen.
8. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld
zijn indien de gebruiker dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter
hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 2: Overeenkomsten

1. Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn
bevestigd dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de
uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op
de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor
aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod

wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen
na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of
offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
3. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij
verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen
hebben voor de prijzen c.q. tarieven.
4. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
5. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is de gebruiker hieraan niet
gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven
van afmetingen, materialen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de
website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan
kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
7. De in het vorige lid genoemde monsters, modellen en voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van
de gebruiker en dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8. De gebruiker aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of
namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven
specificaties van afmetingen, maten en materialen.
9. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de
wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten
heeft gewezen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht
bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door de
gebruiker gewenste vorm aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld;
b. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de
werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke
veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
c. de door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden,
software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
d. de door de wederpartij ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q.
leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet belemmerd wordt en geen
vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
e. de gebruiker binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de
werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien de gebruiker zijn
werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
f. de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen
e.d.;

g. de gebruiker voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over
aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals
bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij.
Verloren arbeidsuren als gevolg van tijdelijke c.q. langdurige uitval van de benodigde energie zijn
voor rekening van de wederpartij;
h. op de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht voldoende voorzieningen
beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals bouwafval;
i. op de locatie waar de gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van
de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door de gebruiker
en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder
dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
j. de gebruiker op de hoogte is van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de locatie waar de
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
k. de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen moeten
worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding
niet zal kunnen plaatsvinden.

2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De
wederpartij vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn
van de gegevens.
3. De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder
toestemming van de wederpartij aan derden verstrekken.
4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen,
gereedschappen en machines e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij
de wederpartij heeft opgeslagen.
5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze
verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten
voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn
voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijn

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken c.q. bescheiden moeten zijn geleverd c.q. de
werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit
de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden
gesteld.
2. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als
een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken c.q. bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment
van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het
moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of
voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij c.q. het moment dat de te leveren bescheiden
feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.
4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene
voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van
de consument.
5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze,
maar voor rekening en risico van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk
anders zijn overeengekomen.

6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de
bestelde zaken voor risico van de gebruiker is, maar voor rekening van de consument.
7. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken c.q. bescheiden aan
de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de
gebruiker zich het recht voor de zaken c.q. bescheiden en/of materialen die voor de uitvoering van de
overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt
een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de
werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken c.q. bescheiden alsnog te leveren. Een en ander,
tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
8. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan
zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker het recht de
overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere
ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en
rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gebruiker is alsdan gerechtigd de
zaken en/of materialen aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te
vernietigen.
9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q.
verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
10. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij –
vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q.
met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de
levering van de zaken c.q. bescheiden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens
in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor
ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden
bijgesteld.
2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker
niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit
voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Indien de gebruiker c.q. de door hem ingeschakelde derden door toedoen van de wederpartij niet op
de overeengekomen datum kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, is
de gebruiker gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening
te brengen.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge
van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal de
gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de
uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. De gebruiker zal de wederpartij daarbij
informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de
overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de
overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn.
De gebruiker heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker
verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
5. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij – waaronder
begrepen extra kosten in verband met onvoorziene complicaties die onmiddellijk handelen vereisen en
in redelijkheid door de gebruiker zijn gemaakt ter voorkoming van (verdere) schade – komen geheel
voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8: Honorarium, kosten en declaratie

1. Het bedrag dat aan honorarium bij de wederpartij in rekening wordt gebracht is, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, berekend op basis van het aantal bestede uren
en onder toepassing van de gebruikelijke tarieven van de gebruiker.
2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met
vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) en voor de tussen partijen
overeengekomen tijdstippen.
3. De door de gebruiker gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs-
c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze
kosten kunnen onder meer bestaan uit voorrijkosten, transportkosten, administratiekosten en
declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt
vermeld.
4. Indien een gemaakte afspraak niet of niet tijdig wordt nagekomen door de wederpartij, dan wordt de
daarvoor gereserveerde tijd op basis van de gebruikelijke tarieven van de gebruiker aan de wederpartij
in rekening gebracht. Niet-tijdige nakoming omvat onder meer het afzeggen c.q. verzetten van een
gemaakte afspraak minder dan 24 uren van tevoren.
5. De gebruiker is gerechtigd een overeengekomen honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering
van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid
werk in onvoldoende mate door partijen werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, deze
onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de gebruiker en in
redelijkheid niet van de gebruiker kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het
overeengekomen honorarium.
6. Ingeval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de
urenregistratie van de gebruiker bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de
wederpartij.
7. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de
overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen,
arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd de verhogingen aan
de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst
door de gebruiker in werking treden dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q.
tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij
prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de
overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij
overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare
en/of geschatte hoeveelheden.

3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is de gebruiker gehouden
de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.
2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar
ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de
opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
3. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het
werk – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na
voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij de
gebruiker.
4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de wederpartij ingeschakelde
derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het
gebruiksklaar zijn van het door de gebruiker verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn
kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze
gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Ingeval partijen geen specifieke
onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering.
De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden en voor rekening
van de gebruiker komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.
6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d.
met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn op deze gebreken, onvolkomenheden e.d.
de bepalingen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 11: Reclames en klachten

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te
gaan. Eventuele zichtbare beschadigingen, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in
aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk,
maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan de gebruiker te worden gemeld.
2. Overige reclames – waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden alsmede
reclames ten aanzien van de geleverde bescheiden – dienen per aangetekend schrijven direct na
ontdekking aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor
risico van de wederpartij. De reclames c.q. klachten dienen in ieder geval binnen 1 jaar na (op)levering
aan de gebruiker te worden gemeld.
3. Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker
kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de
werkzaamheden conform de overeenkomst te zijn verricht.
4. De bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige verpakkingen geleverd. Geringe
afwijkingen ter zake opgegeven maten e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de
gebruiker.
5. Ten aanzien van onvolkomenheden veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht aan
natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden
verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit de zaken zijn
vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker.
6. Ten aanzien van (water)schade die is veroorzaakt door noodreparaties van de gebruiker kan door de
wederpartij niet worden gereclameerd.
7. Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
8. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek
naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt dat de gebruiker

ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts
voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke
schriftelijke instemming heeft betuigd.
9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele
verpakking c.q. emballage.
10. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn
be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.
11. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en garantie

1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade,
gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen
of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij
dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker, zijn directie en/of zijn leidinggevend
personeel.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de
gebruiker, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. de
uitgevoerde werkzaamheden.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde
beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de gebruiker in het voorkomende
geval te verstrekken uitkering, voor zover de gebruiker hiervoor verzekerd is.
5. De gebruiker neemt bij bescheiden die hij niet zelf heeft gemaakt alleen de verantwoordelijkheid op
zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen. Hiervan
uitgezonderd zijn die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk c.q. soort
materiaal dan wel een specifieke behandeling van materialen is voorgeschreven.
6. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan
is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de
materialen of onderdelen zelf.
7. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde
zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van
levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken, naar zijn keuze,
kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
8. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de
feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.
9. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die
reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die
zaken, naar zijn keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
10. De gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde
zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen
gebruiken of gebruikt, tenzij de gebruiker dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
11. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert de
gebruiker zich voor de eigenschappen van deze materialen op de informatie die de fabrikant van deze
materialen hierover verstrekt. Zo door de gebruiker geleverde materialen door de fabrikant van een
garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de
wederpartij hierover informeren.

12. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en
vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en
voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of
gebruiksaanwijzingen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van
de geleverde zaken door de wederpartij;
b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens,
materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn
verschaft en/of voorgeschreven;
c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker;
d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de
wederpartij reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft
uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

Artikel 13: Betaling

1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per
maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als
volle maanden berekend;
b. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke
kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met
een absoluut minimum van € 150,00;
c. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering,
aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij
in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden,
zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker
bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de
uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid
hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het
redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te
twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en
kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij
de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.
6. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft,
dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op
verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt
of in staat van faillissement wordt verklaard.

b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de
consument.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

1. De gebruiker is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q.
verband houden met c.q. behoren bij de door de gebruiker vervaardigde werken c.q. de door de
gebruiker geleverde zaken en de hieraan ten grondslag liggende door de gebruiker vervaardigde
bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop
van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
3. Door het verstrekken van gegevens aan de gebruiker verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het
auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de
gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen)
voortvloeien.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop
de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft
voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met
vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede
vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van
verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten
overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade,
gederfde winst en rente te vorderen.
4. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat
derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
5. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft
voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar
eigendom van de gebruiker te bewaren.
6. De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en
verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij
dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van de gebruiker ter inzage te geven.

Artikel 16: Pand

1. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende
betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:
a. de zaken aan derden in onderpand te geven;
b. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;
c. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.
2. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een
toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. De gebruiker kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling
te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst
ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en
rente.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid etc.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de
wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard;
b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent

Artikel 18: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel
de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-
toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of
toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van de gebruiker.
3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij
gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen.
4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog,
oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting
door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand,
natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden
en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

Artikel 19: Ontbinding, annulering, opzegging

1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265
e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen
verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens
onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
b. Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van
de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van
de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een door de
gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade
alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten,
schade en gederfde winst te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte
werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening
te brengen.

5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q.
opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.
6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 20: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar
Nederlands recht worden beslecht.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een
eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q.
de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden
beheerst.
3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de
gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de
plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
4. Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar
heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker zal worden
voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de
wettelijk bevoegde rechter.
5. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die
gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van
dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land
c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.